TEXT LEGAL
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un fitxer titularitat de FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, domiciliat a: Carrer Major 29, 43330 RIUDOMS, NIF B43435072, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona tom 1105, foli 1, full T10958 E-mail info@gaudi-home.cat, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis i productes que ofereix FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions informatives, per qualsevol mitjà, relatiu a les activitats de la nostra entitat que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@gaudi-home.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Carrer Major 29, 43330 RIUDOMS o a través del correu electrònic a info@gaudi-home.cat i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, està especialment sensibilitzada amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis, als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política) s’informa als usuaris del Lloc Web www.gaudi-home.cat del tractament i usos als quals es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal, per això, amb la finalitat de protegir la seva intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades a la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així doncs, en compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, informa:

1-Titularitat dels Fitxers

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL amb domicili social a: Carrer Major 29, 43330 RIUDOMS és titular de diferents fitxers que ha inscrit al Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultats a la Web http://www.agpd.es.

En concret, les dades recaptades a través del Lloc Web, s’incorporen al fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] amb el Codi d’inscripció [2122410393].

2-Recollida i Tractament

El fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] té com a principals característiques :

2.1-Finalitat
La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers consisteixen en:

  • Per al Fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina Web info@gaudi-home.cat.
  • Resoldre les qüestions formulades
  • I remetre’ls informació sobre les els nostres productes i serveis del portal titularitat de FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL.

2.2-Encarregat de Tractament
En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb allò que disposa la legislació vigent.

2.3-Consentiment
Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis continguts a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera dona el consentiment perquè FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, trameti informació periòdica i informi sobre les ofertes i serveis que puguin ser del seu interès.

Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@gaudi-home.cat indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes.

La pàgina del nostre Lloc Web podria utilitzar “cookies”, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la següent informació:

  • La data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre Web.
  • El disseny de continguts que l’usuari va escollir a la seva primera visita al nostre Lloc Web.
  • Elements de seguretat que intervenen al control d’accés a les àrees restringides.

L’Ús de les “cookies”, s’utilitzen exclusivament per a recaptar informació tècnica per a facilitar als usuaris l’accessibilitat i l’exploració segura del Lloc Web.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, no utilitza “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes al fitxer [AGENDA, CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER], (així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL), podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades al tractament. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa, únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de representació.

A) El dret d’accés, a exercir amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  • L’enviament d’un correu electrònic a: info@gaudi-home.cat
  • Comunicació per escrit dirigida a: FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, Carrer Major 29, 43330 RIUDOMS.

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B) Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercits, conforme a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides als nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercir-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

5-Canvi de Normativa

FOTOGRAFIA MATEU SALVAT SL, es reserva el dret de modificar la present Política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària al nostre Lloc Web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats, quan aquest no es considerés atorgat conforme als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués existir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-la dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@gaudi-home.cat.